Všeobecné podmínky sítě FASTLINK s.r.o.

Každý uživatel připojením na síť FASTLINK s.r.o. stvrzuje automaticky svůj souhlas se závazky , plynoucími se znění připojené smlouvy.

Tato smlouva je zároveň všeobecnými podmínkami užívání sítě FASTLINK s.r.o. a je evidované u ČTÚ.


I. Vymezení základních pojmů

Pro účely těchto podmínek a smlouvy platí následující definice základních pojmů:

1. Odpovědný zástupce uživatele - osoba oprávněná k uzavírání a provádění změn smluv v oblasti služeb nabízených

2. Pověřený pracovník - pracovník, jenž v jednáních s poskytovatelem zprostředkovává styk uživatele s poskytovatelem a na jehož adresu zasílá poskytovatel veškerou korespondenci

3. Technicky způsobilý zástupce uživatele - osoba na straně uživatele, která je při zprovozňování a provozu služby určena k zajištění potřebné součinnosti (např. zabezpečení přístupu k propůjčenému, resp. zakoupenému zařízení, telekomunikačním rozvodům a do prostor požadované instalace, identifikace funkčnosti koncového zařízení a případných závad)

4. Subdodavatel - třetí strana, jež pro účely plnění této smlouvy vykonává některé práce a výkony plynoucí ze smluvního vztahu mezi ní s poskytovatelem

5. Aktivace služby - okamžik, kdy došlo ze strany poskytovatele ke zprovoznění uživatelem objednané služby


II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat služby při dodržení podmínek a technických parametrů, uvedených v této specifikaci a závazek uživatele za tyto služby zaplatit.

2. Součástí smlouvy se stávají i další přílohy, veškeré písemné dodatky k této smlouvě uzavřené v období po podpisu smlouvy za účelem doplnění nebo změny smluvních podmínek a technických parametrů, pokud budou řádně označeny jako součást dané smlouvy.

3. Veškeré údaje uvedené ve smlouvě (včetně příloh a dodatků) jsou pro obě smluvní strany závazné.

4. Předmětem smlouvy není dodávka a montáž mikrovlnného kompletu, kterým je předmět smlouvy technicky realizován. Komplet si zajistí uživatel sám na vlastní náklad.


III. Závazky poskytovatele

1. Poskytovatel poskytuje uživateli služby v rozsahu a za podmínek uvedených ve smlouvě.

2. Poskytovatel je povinen odstraňovat případné závady, které se při poskytování služby projeví, přičemž je oprávněn užívat i plnění subdodavatelů. Uživatel je povinen zajistit po předchozím ústním upozornění bezodkladnou dosažitelnost a součinnost technicky způsobilé osoby uživatele ke vstupu do prostor uživatele. Pokud uživatel nezajistí nutnou součinnost či tak učiní v prodlení, poskytovatel může odepřít uživateli vrácení poměrné části měsíčních úhrad a poplatků.

3. Poskytovatel se zavazuje zajistit servis a případné opravy poruch zařízení v termínu do 3 pracovních dnů.

4. Poskytovatel neodpovídá uživateli za nepřímé či následné škody, za ušlý zisk ani za jiné ekonomické ztráty, jež jsou důsledkem poskytování prací a služeb, a dále neodpovídá za výpadky v poskytování služeb v důsledku vyšší moci. Poskytovatel dále neodpovídá za závady na jednotné telekomunikační síti, ani za jejich důsledky.

5. Poskytovatel může dočasně přerušit či omezit poskytování služeb při nezbytných přestavbách technického zařízení, měření či odstraňování poruch, a dále na příkaz oprávněných státních orgánů v době mimořádných opatření či jiného důležitého obecného zájmu. Pokud je to možné, předem uživatele vyrozumí.

6. Případné omezení, přerušení, změny nebo jiné nepravidelnosti v poskytování služeb, které budou poskytovateli předem známy, oznámí poskytovatel s předstihem uživateli písemně nebo jiným vhodným způsobem.

7. Poskytovatel odpovídá za činnost zařízení a technických prostředků pouze po rozhraní, jež je definováno ve specifikaci služby.


IV. Závazky uživatele

1. Uživatel se zavazuje, že zařízení nebude bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele kamkoli přemisťovat, a to ani v rámci jedné budovy. Uživatel zajistí, aby nebylo s těmito zařízeními jakkoli manipulováno, měněny jejich nastavené parametry apod.

2. Uživatel nedovolí třetím osobám, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele, využívat zařízení nebo využívat služeb jím poskytovaných.

3. Uživatel se zavazuje učinit taková opatření, která znemožní zneužití zařízení nebo poskytovaných služeb neoprávněnými osobami. Za důsledky případného zneužití odpovídá uživatel.

4. Uživatel se zavazuje zajistit učinit poskytovateli veškerou součinnost potřebnou pro plnění předmětu uzavřené smlouvy. Je-li nutná odborná spolupráce s dodavatelem koncového zařízení uživatele, pak ji uživatel na požádání poskytovatele a na své náklady zajistí.

5. Uživatel je povinen hlásit poskytovateli veškeré změny svého právního postavení včetně změny adres.

6. Uživatel se zavazuje nezneužívat služby k přenosům informací, jež by poškozovaly zájmy obrany státu a veřejné bezpečnosti nebo byly v rozporu s jinými zákonnými ustanoveními.


V. Cena a platební podmínky

1. Uživatel se zavazuje na základě podpisu této smlouvy uhrazovat zálohy ve výši měsíční ceny včetně DPH na účet poskytovatele a to za každé fakturační období dopředu počínaje dnem aktivace.

2. Ceny prací, služeb a dodávek jsou smluvními a účtují se podle aktuálního ceníku poskytovatele, zveřejněného na www.fastlink.cz

3. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny struktury a výše poplatků za poskytované služby. Každá taková změna bude uživateli písemně oznámena. Uživatel má z tohoto důvodu právo smlouvu písemně vypovědět ke dni změny poplatků.

4. Vyúčtování poskytnutých služeb bude provedeno v dohodnutém termínu.

5. Ceny a poplatky za služby účtuje poskytovatel od data aktivace, podle časově platných tarifů.

6. Úhrada účtované částky uživatelem se považuje za provedenou připsáním příslušné částky na účet peněžního ústavu poskytovatele, a to nejpozději do 14. dne ode dne doručení daňového dokladu, přičemž se obecně počítá den doručení jako 4. kalendářní den od data odeslání daňového dokladu. Je-li uživatel v prodlení s úhradou účtované částky, přináleží poskytovateli za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky.

7. Je-li uživatel v prodlení s úhradou sjednané částky (zálohy) po období delší než 1 měsíc, vyhrazuje si poskytovatel právo pozastavit poskytování prací a služeb až do doby zaplacení pohledávky.

8. Nemůže-li uživatel využívat služeb poskytovatele pro závady, za které sám neodpovídá, má právo na přiměřenou slevu, trvala-li závada alespoň 5 dní. Sleva bude uplatněna v následujícím vyúčtování.


VI. Výpověď smlouvy

1. Smlouva před uplynutím sjednané doby platnosti na dobu určitou může zaniknout: a) písemnou dohodu smluvních stran b) okamžitou výpovědí, poruší-li druhá smluvní strana závažným způsobem své závazky podle této smlouvy

2. V případě platnosti na dobu neurčitou po uplynutí dvouměsíční výpovědní lhůty, která začíná plynout prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhou stranou.

3. Při zániku smlouvy veškeré pohledávky a závazky z této smlouvy plynoucí vyrovnají smluvní strany nejpozději do 30 dnů po jejím zániku.


VII. Důvěrnost informací

1. Smluvní strany považují za důvěrné všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím plněním, a tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Závazek mlčenlivosti platí i po zániku smlouvy.

2. Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. Ochranu přenášených dat, přesahujících možnosti poskytovatele, je záležitost uživatele učinit na své straně příslušná opatření k zajištění důvěrnosti (např. instalovat šifrovací- dešifrovací zařízení ke svým zařízením).


VIII. Závěrečná ustanovení

1. Ani uživatel, ani poskytovatel nejsou oprávněni vystupovat nebo jinak jednat jménem druhé strany.

2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

3. Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky.

4. Veškerá komunikace, týkající se smlouvy a plnění předmětu smlouvy, jež může mít v budoucnu vliv na posuzování způsobu rozsahu plnění smlouvy, musí být vedena v písemné formě.

 

FASTLINK s.r.o

Aloise Hlavatého 2177

508 01 Hořice

Czech Republic


IČ:    27506231

DIČ:  CZ27506231


Otevírací doba:

po-pá       09:00 - 12:00

                13:00 - 17:00


tel.:           491 112 112

tel.:           777 638 888


http://www.fastlink.cz

info@fastlink.cz

Jednatelé společnosti:

Josef Čistecký

josef.cistecky@fastlink.cz


Lukáš Rejmont

lukas.rejmont@fastlink.cz